نام:
نام خانوادگی:
نام شرکت یا موسسه:
شغل:
سمت:
نوع فعالیت:
درخواست اشتراک از شماره:
تعداد مورد نیاز از هر شماره: نسخه
نشانی:
کد پستی:
تلفن:
پست الکترونیک:

  • هزینه اشتراک (پست پیشتاز) 6 شماره 135.0000 هزار تومان و 12 شماره 270.000 هزار تومان است.
  • هزینه اشتراک (پست سفارشی) 6 شماره 120.0000 هزار تومان و 12 شماره 240.000 هزار تومان است.

لطفا هزینه اشتراک را به شماره حساب 264976367 بانک تجارت شعبه مطهری کرج به نام چشم انداز نفت یا به شماره کارت 5047061031615442 بانک شهر به نام آقای قدرت اله حیدری واریز فرمایید.

  • فیش واریزی در همان روز به دفتر نشریه نمابر شود (شماره نمابر: 02632278894 ).
  • در فیش بانکی، نام پرداخت کننده، همان نام و عنوان متقاضی اشتراک باشد.

– لطفا این برگ اشتراک را تکمیل و با اصل فیش واریزی به دفتر نشریه نشانی : کرج کد پستی: 3153654743 ارسال فرمائید.

– لطفا کپی فیش واریزی را تا پایان دوره نزد خود نگه دارید.

– در صورت تغییر نشانی، در اسرع وقت، به صورت کتبی، واحد امور مشترکین نشریه را مطلع فرمایید.

برای متقاضیان اشتراک در خارج از کشور، هزینه ارسال پستی به مبالغ ذکر شده اضافه می شود.

E-Mail : info@cheshmandaznaft.com