مدل سازی، آنالیز، برنامه ریزی و زمان بندی عملیات حفاری با در نظر گرفتن ریسک و عدم قطعیت های پروژه

سه ساعت طلایی در زندگی اقماری
آذر ۲۱, ۱۳۹۶
تولید بدنه ریختگی شیر ایمنی  از جنس  اینکونل ۶۲۵ تحت گاز محافظ
دی ۱۰, ۱۳۹۶

مدل سازی، آنالیز، برنامه ریزی و زمان بندی عملیات حفاری با در نظر گرفتن ریسک و عدم قطعیت های پروژه

مدل سازی، آنالیز، برنامه ریزی و زمان بندی عملیات حفاری با در نظر گرفتن ریسک و عدم قطعیت های پروژه

چکیده :

در برنامه ریزی پروژه های حفاری ، بسیاری از شاخص ها با عدم قطعیت مواجه هستند که جزء ریسک پروژه محسوب می شوند. جهت برطرف کردن این عدم قطعیت ها نیاز به مطالعه و بررسی آنها قبل از اجراء پروژه است که این به معنی تصمیم گیری تحت شرایط ریسک است. زمانبندی صحیح پروژه از اصلی ترین پایه های مدیریت پروژه جهت تطابق برنامه ریزی و اجرا به منظور کاهش ریسک است و به همین دلیل روش هایی که بتواند محدودیت های حاکم بر پروژه را بیشتر پوشش دهد بسیار با ارزش هستند. در دنیای واقعی ، در اکثر موارد ، تطابق کامل میان برنامه ریزی و اجرا مشاهده نمی شود، که بدلیل عدم بررسی ریسک ها وعدم قطعیت ها در برنامه حفاری است. در این پژوهش به منظور کاهش محدودیت های مربوط به ریسک و عدم قطعیت در برنامه ریزی و اجرای پروژه ، روش فن ارزیابی و بازنگری پروژه (گرت) در نظر گرفته شده است که از قابلیت های بالایی در مقایسه با دیگر روش های برنامه ریزی و کنترل پروژه برخوردار است و تکنیک بسیار توانمندی برای مدل سازی، طرح ریزی، زمان بندی، کنترل و آنالیز پروژه های حفاری است. با استفاده از قابلیت های موجود در شبکه های گرت و همچنین قابلیت های مدیریت ریسک و عدم قطعیت ، فرایند پروژه حفاری، شبیه سازی و مدل سازی شده و سپس مدل شبکه گرت حاصل، تجزیه و تحلیل می شود.

واژه های کلیدی : زمان بندی پروژه ، فن ارزیابی و بازنگری پروژه ، مدل سازی ، ریسک ، عدم قطعیت

 

Modeling and Analysis of Planning scheduling drilling projects with considering Risk and Uncertainty

 

Paper presenter: Mohammad Hosseinzadeh1

Email: mhosseinzadeh1360@yahoo.com

Mohammad Hosseinzadeh, Mohammad Samsam Sokheyravi2

 

Abstract

The planned drilling projects, many of criteria are faced with uncertainty is that part of project risks .To remove this uncertainty, the need to study them before execution of the project and that means making decisions under conditions of risk. Project scheduling is the main basis for adaptation planning and implementation of project management is to reduce risk and therefore some methods that further restrictions governing the project covers are very valuable. In the real world, in most cases, there isn’t a line between planning and implementation, that therefore Risk and uncertainty due to lack of drilling programs. In this study, in order to reduce the constraints associated with risk and uncertainty in project planning and implementation, Graphical evaluation and review technique of project (Gert) is considered, that is high capacity compared with other methods of planning and project control and that is Powerful technique for modeling, planning, scheduling, control and analysis of drilling projects. Using the capabilities of the network Gert and the ability to manage risk and uncertainty, process drilling projects, simulation and modeling and then obtained Gert network models were analyzed.

Keywords: Project Scheduling, Graphical evaluation and review technique, Modeling, Risk, Uncertainty


 • مقدمه :

مدیریت پروژه، عامل اساسی برای توسعه اقتصاد است. چرا که توسعه رابطه ای مستقیم با رشد داشته و رشد همان تحقق مدیریت پروژه های مختلف است (سبزه پرور, ۱۳۸۱). در دنیای امروزی، سازمان های پروژه محور مجبور به استفاده از ابزارهای علمی به منظور تخمین پارامترهای مختلف پروژه های خود هستند (شوندی, ۱۳۸۵).در این ارتباط زمان بندی صحیح پروژه از ارکان اصلی و لازمه موفقیت و همچنین تطابق برنامه ریزی و اجرا، از اصلی ترین موضوعات مدیریت پروژه است. محیط اجرای پروژه ها بسیار پیچیده و پویا است. در این محیط عوامل و متغیرهای متعددی دخیل است که تاثیر منفی این عوامل همراه با محیط پویای بیرونی ، تاخیر پروژه ها را منجر می شوند.با توجه به عامل عدم قطعیت در اجرای مراحل مختلف یک پروژه ، دستیابی به روشهای نوینی که تاخیرها و مشکلات مربوط به عدم قطعیت را کاهش و برنامه ریزی را با اجراء هرچه بیشتر منطبق سازد، بسیار ارزشمند است.در محیط رقابتی و پویای امروز، قابلیت مدیریت پروژه در زمان بندی و کنترل اجرای فعالیت ها با در نظر گرفتن محدودیت های زمانی و هزینه ای اهمیت بسیاری پیدا کرده است.در بسیاری از موقعیت ها، پروژه ها با دشواری ها و چالش های فراوانی در حین اجرا مواجه می شوند (اصغر پور و کریمی گوارشکی, ۱۳۸۳).در پروژه های حفاری نفت در هر منطقه و با توجه به نوع امکانات و ابزار، برای انجام هر یک از مراحل فرآیند حفاری ، مدت زمان مناسب، ترکیب و ترتیبی از ابزارها و امکانات مناسب برای اجرای عملیات وجود دارد که چنانچه عملیات مربوطه بدون توجه به این موارد اجرا شود، باعث شکست در زمان تعهد و اهداف هزینه ای و همچنین تاخیر در دیگر پروژه های حفاری که در ابزار و امکانات با هم سهیم هستند خواهد شد. در مواردی که زمان انجام فعالیت ها و وقوع فعالیت ها در پروژه قطعی است ، روش مسیر بحرانی ۱(CPM) ابزاری مفید در مدیریت چنین پروژه هایی است. و در هنگامی که زمان انجام فعالیت ها قطعی نبوده ولی وقوع فعالیت ها در پروژه قطعی است ، فن ارزیابی و بازنگری پروژه ۲ (پرت) ابزاری کارا در مدیریت پروژه است . اما در پروژه هایی که هم زمان انجام فعالیت ها و هم وقوع فعالیت ها در قالب اعداد قطعی قابل ارائه نمی باشند، روش گرافیکی ارزیابی و بازنگری پروژه ها۳ یا همان روش “گرت” استفاده می شود که در حال حاضر به دلیل مزایای متعددی که دارد ، یکی از پرکاربردترین روش های مدیریت پروژه محسوب می شود. روش “گرت” روش آنالیز شبکه ای است و قابلیت اعمال توابع مختلف احتمال ، تخصیص توابع مولد گشتاور و تکرار حلقه های مختلف ، از جمله مهمترین مزایای این روش نسبت به سایر روش های سنتی بوده و با دنیای واقعی تطابق بیشتری دارد.تاکنون با استفاده از روش های مختلف زمان بندی پروژه ، تحقیقات زیادی جهت تخمین زمان پروژه انجام شده و در بسیاری از آنها سعی بر این بوده تا با ارائه مدل های مختلف ، ابهام و عدم قطعیت حاکم بر پروژه ها در نظر گرفته شود.از آنجایی که کارآمدی و قابلیت های ویژه شبکه های “گرت” برای مدل سازی، شبیه سازی، طرح ریزی، زمان بندی و تجزیه و تحلیل پروژه ها در سیستم های پیچیده به اثبات رسیده است (کحال زاده ۱۳۸۷ ، عجمی پور ۱۳۸۰ ، احمدی و بهارانچی ۱۳۸۳ ، سبزه پرور ۱۳۸۶ ، پریتسکر ۱۹۶۶ ، فیلیپ ۱۹۸۳ ، سک بنویکی ۱۹۹۳ ، گاوری و وندانا ۲۰۰۰ ، کنزو و همکاران ۲۰۰۲ ، دیمیتری و همکاران ۲۰۰۳ ، گاوری ۲۰۰۳ ، احکام ۲۰۰۴ ، تکانوبو و همکاران ۲۰۰۴ ، گاواراشکی ۲۰۰۴ ، سوهین و استون ۲۰۰۵، ماتسو موتو و همکاران ۲۰۰۳) در این پژوهش نیز از شبکه های “گرت” استفاده شد.در این پژوهش به کمک مباحث مربوط به مدیریت ریسک و عدم قطعیت و با استفاده از قابلیت های موجود در شبکه گرت ، نوعی از مدل سازی ارائه گردیده که درآن سعی شده است تا تمامی حالت های موجود در انجام پروژه در نظر گرفته شود و آن طریق برنامه ریزی منطقی تر و محدودیت های موجود در تخمین زمان پروژه تا حد امکان پوشش داده شود. برای این منظور در بخش دوم ، مقالات و تحقیقات مرتبط ، روش گرافیکی ارزیابی و بازنگری پروژه (گرت) و همچنین مدیریت ریسک و عدم قطعیت در پروژه ها توضیح داده شده است. در بخش سوم، سیستم ترکیب مدیریت ریسک و عدم قطعیت با روش گرافیکی ارزیابی و بازنگری پروژه (گرت) و در بخش چهارم، آزمایش موردی انجام گرفته ارائه شده است. نهایتا بخش پنجم به نتیجه گیری و بیان ایده های نو برای تحقیقات آتی اختصاص یافته است.

 • بررسی ادبیات موضوع :

در این بخش ، تحقیقات صورت گرفته در خصوص شبکه های “گرت”، از آغاز به شرحی که در ادامه آمده مورد ارزیابی قرار گرفته است.روش گرافیکی ارزیابی و بازنگری پروژه ها (گرت) ابتدا در سال ۱۹۶۶ توسط دکتر پریتسکر مطرح شد. او در این کتاب ، روش ها و محاسبات مختلف موجود در شبکه های “گرت” را به همراه برنامه کامپیوتری برای آنالیز شبکه های مختلف ارائه کرد.در ادامه تحلیل موازنه زمان و هزینه در شبکه های گرت که بیشتر توسط فالکرسن در شبکه CPM و از طریق Breman و Elmaghraby در شبکه PERT انجام شده بود ، توسط Arisawa و  Elmaghraby در سال ۱۹۷۲ صورت گرفت. Kurihara و Nishiuchi در سال ۲۰۰۲ ، مشخصه های مختلف پروژه از قبیل زمان ، هزینه و… را از طریق شبیه سازی مونت کارلو در شبکه های “گرت” بررسی کردند. Abdi و همکارانش در سال ۲۰۱۰ ، مکانیزم پروژه تولید گندم را با شبکه گرت مدل سازی ، شبیه سازی و آنالیز کردند.آنها در این تحقیق ، فعالیت های بحرانی، رویدادها و مسیرهای مختلف را بررسی و شبکه نهایی را طراحی کردند.استفاده از قابلیت های شبکه “گرت” در بحث زمان بندی پروژه توسط محققین مورد ارزیابی قرار گرفته است لیکن تاکنون به عنوان ابزاری کارا در بحث مدیریت پروژه اعمال نشده است.در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن پارامترهای شبکه “گرت” و همچنین ریسک های اثرگذار بر اجرای پروژه ، مدلی برای زمان بندی پروژه ها ارائه شده است.

 • عدم قطعیت و ریسک :

مسایل دنیای واقعی معمولا ساختار پیچیده ای دارند که به دلیل وجود ابهام و عدم قطعیت در تعریف و درک آنهاست.در بیان و تحلیل کامل یک مساله، نیاز به اطلاعات کافی و دقیق است و حال اگر به دلایل مختلف اطلاعات کافی و دقیق در دسترس نباشد، باید از ظرفیت استدلال تقریبی انسان بهره برد.هر چه میزان آگاهی از یک سیستم افزایش یابد پیچیدگی سیستم کاهش یافته و دقت درک و تحلیل سیستم افزایش می یابد. برای سیستم هایی که پیچیدگی و عدم قطعیت در آنها زیاد است دیگر نمی توان تحلیل قطعی و دقیق از سیستم داشت. عدم قطعیت ها باعث بوجود آمدن ریسک ها می شوند و ریسک ها بر روی درآمد، هزینه، زمان و سرمایه گذاری تاثیر می گذارند و هر چهار مورد رابطه مستقیمی با جریان نقدینگی دارند که جریان نقدینگی عامل اصلی تصمیم گیری است. ریسک ها به چند دسته اصلی تقسیم می شوند (Osborne, 2012):

 • ریسک های استراتژی
 • ریسک های عملکردی
 • ریسک های مالی و اقتصادی
 • ریسک های قانونی
 • ریسک های HSE
 • ریسک های انسانی
 • ریسک های تکنولوژی
 • ریسک های پروژه

مدیریت ریسک کمک می کند تا اثرات منفی ریسک را کم و اثرات مثبت آن را زیاد کنیم. از مزایای مدیریت ریسک می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • تصمیم گیری آگاهانه
 • کم کردن احتمال شکست
 • مقابله با خطرات ریسک
 • هماهنگی با اطراف
 • حفاظت از درآمد ، سود یا سهم بازار
 • حفاظت از اعتبار و شهرت
مانیتور و باز نگری
تعیین راه حل ها
اندازه گیری ریسک
شناسایی ریسک
پیاده سازی راه حل ها

برای مدیریت ریسک، می بایست روش سیستماتیک زیر را انجام داد (Osborne, 2012).

برای شناسایی ریسک ها باید از آمار و سوابق گذشته استفاده کرد و همچنین با استفاده از نظرات کارشناسان خبره به شناخت ریسک ها پی برد. به منظور اندازه گیری ریسک باید احتمال رخداد ریسک و شدت اثر رخداد ریسک را محاسبه کرد، که برای محاسبه احتمال رخداد می بایستی محاسبات آماری را انجام داد و همچنین از کارشناسان نظر سنجی کرد و می بایست برای محاسبه شدت اثر رخداد دو معیار مالی و غیر مالی را بررسی کرد. جهت تعیین راه حل ها می توان با جلسات طوفان ذهنی و همچنین رجوع به مستندات مشابه قبلی و بررسی آنها به جواب های مورد نیاز رسید. در پیاده سازی راه حل و مانیتور و بازنگری راه حل ها از روش “گرت” استفاده می شود.

 • روش گرافیکی ارزیابی و بازنگری پروژه :

روش ارزیابی و بازنگری پروژه ها (گرت) ، روشی مرکب از تئوری فلوگراف ، توابع مولد گشتاور ۱ و روش PERT جهت حل مسائل احتمالی است. این روش امکان تجزیه و تحلیل سیستم ها و مسائل پیچیده را امکان پذیر می سازد.یک شبکه “گرت” از مجموعه ای از رویدادها و فعالیت ها که برای تشکیل مدل یک سیستم به صورت منطقی به یکدیگر می پیوندند بوجود می آید، اما کلیه محدودیت هایی که در دیگر شبکه ها وجود دارد ، در شبکه های “گرت” وجود نداشته و بنابراین همه آن حالات را می توان مدل سازی نمود (Wen-Ping & et al, 2006).در شبکه های “گرت” شش نوع گره قابل دست یابی خواهد بود که در جدول ۱ نشان داده شده اند :

لازم به توضیح است که در گره یای خاص۱ و یای عام۲ وقوع هریک از شاخه های منتهی به این گره باعث وقوع گره خواهد شد با این تفاوت که در گره یای خاص تنها یک شاخه به وقوع می پیوندد در گره یای عام زمان وقوع گره برابر زمان تکمیل شاخه ای است که کوچک ترین زمان تکمیل را نسبت به سایر شاخه ها دارد.گره و ۳ نیز تنها زمانی به وقوع می پیوندد که تمامی شاخه های منتهی به آن وقوع یابند.روشGERT نسبت به دیگر روش های زمان بندی پروژه مزیت های زیادی دارد که برخی از آنها عبارتند از :

 • قابلیت تخصیص توابع مختلف احتمال به زمان انجام فعالیت ها
 • مجاز بودن انشعاب های احتمالی
 • مجاز بودن ایجاد حلقه
 • عدم نیاز به تحقق کلیه فعالیت های پیش نیازی برای تحقق فعالیتی مشخص
 • امکان تعریف چند رویداد شروع و چند رویداد ختم در شبکه

به منظور انجام محاسبات در شبکه های “گرت” از آنالیز فلوگراف استفاده و از طریق آن ارزش بین دو گره محاسبه می شود.معروفترین روش برای بدست آوردن ارزش بین دو گره در یک فلوگراف ، معادله تووپولوژی است که به صورت زیر نوشته می شود :

که در آن (Ln)  T∑  مجموع ارزش حلقه های رسته nام است. از طرفی چون عنصر زمان جمع پذیر است ، می بایست از مبدلی جهت تبدیل خاصیت جمع پذیری به ضرب پذیری استفاده کرد. برای این منظور در روش “گرت” تابع مولد گشتاور مورد استفاده قرار گرفت.اگر WE(t) ارزش بین یک گره مبداء دلخواه تا گره نهایی مورد نظر باشد ، در این صورت مقدار آن را می توان به صورت زیر نوشت (Wen-Ping & et al, 2006) :

 (۲)               WE(t) = PE . ME(t)

که در آن حرف E به معنای پایان مقصد مورد نظر بوده و PE ، احتمال رسیدن از مبداء به مقصد مورد نظر و ME(t) ، تابع مولد گشتاور مبداء به مقصد مورد نظر است. نهایتا با استفاده از فرمول ۲ ، متوسط و واریانس بین دو گره از روابط ۳ و ۴ حاصل می شود (Wen-Ping & et al, 2006)  :

 

 

 • روش ها

پروژه مورد بررسی، برنامه ریزی زمانی و هزینه ای حفاری چاه A12-25H بوده است. در این پژوهش پروژه حفاری مدل سازی شده و مدل شبکه ای حاصل، تجزیه و تحلیل می شد. برای ترسیم شبکه “گرت” و مدل سازی پروژه حفاری، نخست نمودار ساختار شکست کار۱ (WBS) تهیه شد. برای تهیه نمودار WBS، فعالیت مادر پروژه تعریف شد. در سطح بعدی فعالیت های اصلی پروژه مشخص شد. سپس زیرفعالیت های هر فعالیت اصلی تعیین شد به همین ترتیب ادامه داده شد تا جایی که دیگر امکان شکست به فعالیت های ریزتر وجود نداشت. فعالیت۲ کوچکترین واحد کنترل است و به قسمت کوچکی از امور پروژه گفته می شود که دارای زمان بوده و معمولاً نیازمند منابع و هزینه است. شناسایی و تعیین فعالیت ها به این شکل علاوه بر آنکه محدوده یا مرزهای پروژه و وظایف مرتبط را مشخص می سازد به خاطر تجسم کل پروژه، مانع از فراموش شدن و از قلم افتادن یک فعالیت می شود. شناسایی فهرست فعالیت ها در WBS بعد از تهیه نمودار و یا باکس هایی که سطح بعدی ندارند، WBS آخرین سطح مشخص شد. در این مرحله باید فعالیت های پیش نیازی هر فعالیت مشخص شده و روابط وابستگی بین آنها تعیین می شد تا در قالب مدل سازی پروژه های حفاری با شبکه های “گرت” میسر می گشت بنابراین جدول جداگانه ای برای این منظور از روی نمودارWBS  ترسیم گشت. از روی جدول فعالیت ها با در نظر گرفتن نوع روابط پیش نیازی، نمادهای ورودی و خروجی هر فعالیت با توجه به جدول ۲ انتخاب شد و مدل شبکه “گرت” پروژه ساخته شد (شکل۱) .

 • الگوریتم محاسبه احتمال، میانگین و واریانس زمان بین دو گره شبکه گرت

الگوریتم زیر برای محاسبات شبکه “گرت” پروژه حفاری  به کار گرفته شد.

۱- با توجه به تابع چگالی متغیر زمان انجام هرفعالیت fij)) ، تابع مولد گشتاور آن فعالیت یعنی Mij(t) برای تمام فعالیت های شبکه محاسبه شد.

۲- با توجه به احتمال انجام هر شاخه (Pij) و تابع مولد گشتاور آنMij(t)، تابعW برای هر فعالیت بصورتW=Pij * Mij(t) محاسبه شد.

۳- با استفاده از قانون میسون و معادله توپولوژی و یا ساده سازی فلوگراف، تابع W معادل شبکه یعنی WE(t) محاسبه شد.

۴- با استفاده از رابطه PE=WE(0) احتمال انجام هر گره انتهایی حساب شد.

۵- از رابطه ME(0) =WE(t)/ WE(0) و محاسبه مشتقات اول و دوم آن، میانگین و واریانس زمان انجام شبکه به ازای هر یک از گره های پایانی بدست آورده شد.

۶- با استفاده از میانگین، واریانس و احتمالات بدست آمده، شبکه حاصل تجزیه و تحلیل گردید(جدول۲).

 • نتیجه گیری :

این تحقیق به منظور تخمین زمان ختم پروژه با توجه به عدم قطعیت ها و ریسک ها با استفاده از قابلیت های موجود در شبکه گرت ارائه شد. در روش های سنتی زمان بندی و اجرای پروژه ، پارامترهای کیفی و عوامل محیطی تاثیرگذار بر نحوه اجرای پروژه در محاسبات زمان بندی در نظر گرفته نمی شوند.مدل شبکه حاصل، دید روشنی برای مدیر پروژه جهت اتخاذ تصمیمات به موقع فراهم می آورد تا در مرحله اجرا و عمل طبق برنامه پیش بینی شده حرکت کند و بتواند پروژه را در زمان و هزینه مطلوب به اتمام برساند. بطور کلی مدل شبکه حاصل ، امتیازها و نتایج ذیل را همواره در پی خواهد داشت :

 • موارد دارای ریسک و عدم قطعیت را ، اغلب برآورد و پیش بینی می نماید.
 • توجه مدیریت را به آن دسته از فعالیت ها که با آن ها مواجه بوده و یا بنظر می رسد با مشکلاتی توام باشند ، جلب می نماید.
 • دیدگاه ها را تصحیح کرده و آگاهی استفاده کننده را از مسائل مربوطه و اهمیت نسبی آنها را در تمامی عملیات افزایش می دهد.
 • تغییر و اصلاح برنامه در وضعیت های جدید و پیش بینی نشده به سهولت انجام می شود.
 • زمان های شروع و تکمیل بهینه را برای هریک از فعالیت های موجود در عملیات مشخص می کند.
 • ارزش بین یک گره دلخواه تا هر گره دلخواه دیگر ، محاسبات احتمال ، میانگین و واریانس آن میسر می شود.
 • برنامه ریزی قبل از تصمیم گیری و شروع کار را ضروری می سازد.
 • هماهنگی را افزایش می دهد.
 • مسئولیت ها را تعیین و تفکیک می کند.
 • گزارش پیشرفت کار و صدور دستورالعمل ها را امکان پذیر می سازد.

این تحقیق ، پایه و اساسی برای انجام بسیاری از تحقیقات در دیگر زمینه های پیش نیاز و ماقبل عملیات حفاری خواهد بود. تلفیق متغیر زمان با پارامترهای هزینه و منابع موجود در پروژه و در نظر گرفتن کلیه پارامترها ، اعمال کلیه توابع احتمال در سیستم ها و تعیین متغیرهای ورودی با هدف از بین بردن محدودیت مربوط به فرآیند های قبل از شروع حفاری، می تواند به عنوان تحقیقات آتی مد نظر قرار گیرد. چون در حیطه پروژه های داخلی تاکید بر ضرورت زمان بندی صحیح رعایت نمی شود ، لزوم استفاده از روش های نوینی که منجر به کاهش احتمال خطا و افزایش تطابق برنامه ریزی و اجرا شود، لازم و ضروری به نظر می رسد. امید است با توسعه این تحقیق و تحقیق های مشابه ، بخشی از مشکلات مربوط به زمان بندی پروژه ها برطرف شود.

 • تجزیه و تحلیل شبکه احتمال، میانگین و واریانس زمان

برای به دست آوردن احتمال، میانگین و واریانس زمان پروژه حفاری، مطابق با الگوریتم محاسبه احتمال، میانگین و واریانس زمان بین دو گره شبکه “گرت” متشکل از گره های “یای خاص” که در بخش روش ها مورد بحث قرار گرفت، عمل شد. در این میان «ارزش معادل» برخی قسمتهای شبکه بایستی به دست آورده می شد. در ذیل «ارزش معادل» قسمت های مختلف شبکه در حفره ۸ ۱/۲” که با استفاده از قوانین ساده سازی فلوگراف ها، رابطه توپولوژی و یا قاعده میسون محاسبه شده است، ارائه می شود. به طوری که قبل از این برای نتیجه گیری در مورد احتمال، میانگین و واریانس زمان رسیدن به اتمام حفره ۸ ۱/۲” عمل شد، با همین شیوه در مورد هر گره دلخواهی از هر گره دلخواه می توان عمل کرده و اتفاقات مختلف را در طول انجام پروژه پیش بینی کرد و با توجه به اتفاقات خاصی که در مسیر انجام پروژه حادث می شوند تصمیمات مناسبی اتخاذ کرد. همچنین برنامه زمانی پیش بینی شده و گزارش کنترلی نهایی در جدول ۳ نشان داده شده است.

جدول۳ . نتایج حاصل از برنامه ریزی و کنترل پروژه حفاری

شرح زمان (روز)
میانگین زمان برنامه ریزی شده پروژه یا روش گرت ۶۱٫۵
زمان بد بینانه برنامه ریزی شده پروژه با روش گرت ۹۵
مدت زمان ختم پروژه با توجه به نتایج بدست آمده از گزارش ها ۸۵

 • محاسبه احتمال، میانگین و واریانس زمان بین گره های شبکه گرت در حفره ۸ ۱/۲”

Ws-1 = 0.95*e^(3*t)+0.01*e^(15*t+1*(t^2))+0.01*e^(63*t+58*(t^2))+0.01*e^(27*t+12*(t^2))+0.01

µ  ۶٫۵= h

σ  ۱۹٫۸= h

*e^(99*t+184*(t^2))+0.01*e^(159*t+317*(t^2))

µ ۳۰=  h

σ ۰=  h

W1-2 = e^(30*t(

µ ۷۵٫۷=  h

σ ۲۹٫۵=  h

W2-3 = 0.93*e^(70*t+98*(t^2))+0.014*e^(94*t+134*(t^2))+0.014*e^(142*t+223*(t^2))+0.014*e^(106*t+225*(t^2))+0.014*e^(178*t+634*(t^2))+0.014*e^(238*t+1133*(t^2((

µ ۸ =  h

σ ۰=  h

W3-4 = e^(8*t(

µ ۷۵٫۷=  h

σ ۲۹٫۵=  h

W4-5 = 0.93*e^(70*t+98*(t^2))+0.014*e^(94*t+134*(t^2))+0.014*e^(142*t+223*(t^2))+0.014*e^(106*t+225*(t^2))+0.014*e^(178*t+634*(t^2))+0.014*e^(238*t+1133*(t^2((

µ ۸ =  h

σ ۰=  h

W5-6 = e^(8*t(

µ ۷۵٫۷=  h

σ ۲۹٫۵=  h

W6-7 = 0.93*e^(70*t+98*(t^2))+0.014*e^(94*t+134*(t^2))+0.014*e^(142*t+223*(t^2))+0.014*e^(106*t+225*(t^2))+0.014*e^(178*t+634*(t^2))+0.014*e^(238*t+1133*(t^2))

µ ۲۸۶ =  h

σ  ۱۴٫۸ =  h

W7-f =e^(66*t)*e^(72*t+98*(t^2))*e^(52*t)*e^(24*t+11.5*(t^2))*e^(72*t)

Ws-f = Ws-1*W1-2*W2-3*W3-4*W4-5*W5-6*W6-7*W7-f

Ps-f = Ws-f (t=0)=1

Ms-f = Ws-f /P=(Ws-1*W1-2*W2-3*W3-4*W4-5*W5-6*W6-7*W7-f) /1

ƂMs-f(t)/Ƃt          t=0 = µ=۷۱۵٫۲ h  

σ=  ۵۶٫۸  h

Ƃ۲ Ms-f(t)/Ƃt        t=0 = E(x2) = 102,250 h

Var =  E(x2) –  µ۲ = ۳,۲۳۶ h

شکل ۱ مدل شبکه گرت پروژه حفاری A12-25H حفره ۸ ۱/۲”

جدول ۲- اطلاعات فرآیند پروژه حفاری چاه A12-25H

Code Task Name (8-1/2″ Hole section) Duration

(Hours)

P M(t) W(t)
۰ Start ۰ ۱
۱ Drilling 8-1/2″ hole to 1065.3m, MD (Rock bit#7 D/O) ۳ ۰٫۹۵ e^(3t) ۰/۹۵e^(3t)
۲ استفاده از ابزار fishing  با فرض کامل بودن ابزار مانده یابی دکل و عملیات نرمال µ=۱۲
σ۲=۱٫۵
۰٫۰۱ e^(12t+0.75t^2) ۰/۰۱e^(12t+0.75t^2)
۳ استفاده از ابزار fishing  با فرض کامل بودن ابزار مانده یابی دکل و عملیات غیر نرمال µ=۴۸
σ۲=۹۲
۰٫۰۱ e^(48t+46t^2) ۰/۰۱e^(48t+46t^2)
۴ استفاده از ابزار fishing  با فرض ناقص بودن یا عدم ابزار ابزار مانده یابی در دکل و همچنین عملیات نرمال µ=۲۴
σ۲=۲۳
۰٫۰۱ e^(24t+11.5t^2) ۰/۰۱e^(24t+11.5t^2)
۵ استفاده از ابزار fishing  با فرض ناقص بودن یا عدم ابزار ابزار مانده یابی در دکل و همچنین عملیات غیر نرمال µ=۷۲
σ۲=۲۰۷
۰٫۰۱ e^(72t+103.5t^2) ۰/۰۱e^(72t+103.5t^2)
۶ عدم حصول موفقیت در مانده یابی و برنامه پلاگ سیمانی با میانگین زمان عملیات مانده یابی µ=۶۰
σ۲=۳۶
۰٫۰۱ e^(60t+18t^2) ۰/۰۱e^(60t+18t^2)
۷ Work on junk sub, Circulate out Hi Vis Pill to  clean hole , POOH, L/D junk sub, P/U new bit with Directional drilling equipment (MWD/GR/ROP included,keep angle), RIH to bottom ۳۰ ۱ e^(30t) ۱e^(30t)
۸ Horizontal  Drilling 8-1/2″ hole to @ 1365.3m, MD ,( PDC #8) µ=۷۰
σ۲=۱۹۶
۰٫۹۳ e^(70t+98t^2) ۰/۹۳e^(70t+98t^2)
۹ استفاده از ابزار fishing  با فرض کامل بودن ابزار مانده یابی دکل و عملیات نرمال µ=۲۴
σ۲=۵٫۵
۰٫۰۱۴ e^(24t+2.75t^2) ۰/۰۱۴e^(24t+2.75t^2)
۱۰ استفاده از ابزار fishing  با فرض کامل بودن ابزار مانده یابی دکل و عملیات غیر نرمال µ=۴۸
σ۲=۲۳
۰٫۰۱۴ e^(48t+11.5t^2) ۰/۰۱۴e^(48t+11.5t^2)
۱۱ استفاده از ابزار fishing  با فرض ناقص بودن یا عدم ابزار ابزار مانده یابی در دکل و همچنین عملیات نرمال µ=۳۶
σ۲=۵۲
۰٫۰۱۴ e^(36t+26t^2) ۰/۰۱۴e^(36t+26t^2)
۱۲ استفاده از ابزار fishing  با فرض ناقص بودن یا عدم ابزار ابزار مانده یابی در دکل و همچنین عملیات غیر نرمال µ=۷۲
σ۲=۲۰۷
۰٫۰۱۴ e^(72t+103.5t^2) ۰/۰۱۴e^(72t+103.5t^2)
۱۳ عدم حصول موفقیت در مانده یابی و برنامه پلاگ سیمانی با میانگین زمان عملیات مانده یابی µ=۶۰
σ۲=۱۴۴
۰٫۰۱۴ e^(60t+72t^2) ۰/۰۱۴e^(60t+72t^2)
۱۴ Perform Wiper trip ۸ ۱ e^(8t) ۱e^(8t)
۱۵ Horizontal  Drilling 8-1/2″ hole to @ 1665.3m, MD ,( PDC #8) µ=۷۰
σ۲=۱۹۶
۰٫۹۳ e^(70t+98t^2) ۰/۹۳e^(70t+98t^2)
۱۶ استفاده از ابزار fishing  با فرض کامل بودن ابزار مانده یابی دکل و عملیات نرمال µ=۲۴
σ۲=۵٫۵
۰٫۰۱۴ e^(24t+2.75t^2) ۰/۰۱۴e^(24t+2.75t^2)
۱۷ استفاده از ابزار fishing  با فرض کامل بودن ابزار مانده یابی دکل و عملیات غیر نرمال µ=۴۸
σ۲=۲۳
۰٫۰۱۴ e^(48t+11.5t^2) ۰/۰۱۴e^(48t+11.5t^2)
۱۸ استفاده از ابزار fishing  با فرض ناقص بودن یا عدم ابزار ابزار مانده یابی در دکل و همچنین عملیات نرمال µ=۳۶
σ۲=۵۲
۰٫۰۱۴ e^(36t+26t^2) ۰/۰۱۴e^(36t+26t^2)
۱۹ استفاده از ابزار fishing  با فرض ناقص بودن یا عدم ابزار ابزار مانده یابی در دکل و همچنین عملیات غیر نرمال µ=۷۲
σ۲=۲۰۷
۰٫۰۱۴ e^(72t+103.5t^2) ۰/۰۱۴e^(72t+103.5t^2)
Code Task Name (8-1/2″ Hole section) Duration


(Hours)

P M(t) W(t)
۲۰ عدم حصول موفقیت در مانده یابی و برنامه پلاگ سیمانی با میانگین زمان عملیات مانده یابی µ=۶۰
σ۲=۱۴۴
۰٫۰۱۴ e^(60t+72t^2) ۰/۰۱۴e^(60t+72t^2)
۲۱ Perform Wiper trip ۸ ۱ e^(8t) ۱e^(8t)
۲۲ Cont. Horizontal  Drilling 8-1/2″ hole to TD &  ۵” Pre packed screen @ 1897m, MD ,(PDC #8) µ=۷۰
σ۲=۱۹۶
۰٫۹۳ e^(70t+98t^2) ۰/۹۳e^(70t+98t^2)
۲۳ استفاده از ابزار fishing  با فرض کامل بودن ابزار مانده یابی دکل و عملیات نرمال µ=۲۴
σ۲=۵٫۵
۰٫۰۱۴ e^(24t+2.75t^2) ۰/۰۱۴e^(24t+2.75t^2)
۲۴ استفاده از ابزار fishing  با فرض کامل بودن ابزار مانده یابی دکل و عملیات غیر نرمال µ=۴۸
σ۲=۲۳
۰٫۰۱۴ e^(48t+11.5t^2) ۰/۰۱۴e^(48t+11.5t^2)
۲۵ استفاده از ابزار fishing  با فرض ناقص بودن یا عدم ابزار ابزار مانده یابی در دکل و همچنین عملیات نرمال µ=۳۶
σ۲=۵۲
۰٫۰۱۴ e^(36t+26t^2) ۰/۰۱۴e^(36t+26t^2)
۲۶ استفاده از ابزار fishing  با فرض ناقص بودن یا عدم ابزار ابزار مانده یابی در دکل و همچنین عملیات غیر نرمال µ=۷۲
σ۲=۲۰۷
۰٫۰۱۴ e^(72t+103.5t^2) ۰/۰۱۴e^(72t+103.5t^2)
۲۷ عدم حصول موفقیت در مانده یابی و برنامه پلاگ سیمانی با میانگین زمان عملیات مانده یابی µ=۶۰
σ۲=۱۴۴
۰٫۰۱۴ e^(60t+72t^2) ۰/۰۱۴e^(60t+72t^2)
۲۸ Circulate and clean hole, Perform hole condition, Displace well with 72 PCF  non-solid mud, Spot Hi Vis Pill at bottom, POOH to surface. ۳۶ ۱ e^(36t) ۱e^(36t)
۲۹ RIH 8-1/2″ bit with 9-5/8″  scraper, Scrape Pre packed Screen packer setting depth,  Circulate and clean hole, POOH to surface. ۳۰ ۱ e^(30t) ۱e^(30t)
۳۰ Retreive wear bushing, R/U 5″ prepacked screen handling equipments, Run 5″ prepacked screen (Use 2-3/8″ Wash pipe for run 5″ pre packed screen), set packer as per PPZ completion department program, test same, release setting tools, POOH to surface L/D DPs. µ=۷۲
σ۲=۱۹۶
۱ e^(72t+98t^2) ۱e^(72t+98t^2)
۳۱ Run completion string  as per PPZ completion department program. ۴۰ ۱ e^(40t) ۱e^(40t)
۳۲ Secure the well, N/D BOP, N/U X-mass tree, test same. µ=۲۴
σ۲=۲۳
۱ e^(24t+11.5t^2) e^(24t+11.5t^2)
۳۳ RIH coil TBG, flow the well with Acidizing as per PPZ production department program. ۷۲ ۱ e^(72t) e^(72t)

                                                                        محمد حسین زاده ، محمد صمصام سخیراوی

 • مراجع

Abdi, A., & et al. (2010). Modeling and Analysis of Mechanization Project of Wheat production by GERT Networks. Agricultural Science in China, 1078-1083.

Ahcom, J. (2004). A model for benchmarking contractors project management elements in Saudi Arabia. King Fahd University of Petroleum and Minerals.

Arisawa, S., & Elmaghraby, S. (1972). Optimal Time-Cost Trade-Offs In GERT Networks. Management Science, 589-599.

Dimitri, G., Aharon, G., & Zohar, L. (2003). Resource constrained scheduling simulation model for alternative stochastic network projects. Mathematics and Computers in Simulation, 63, ص. ۱۰۵-۱۱۷٫

Guari, S. (2003). GERT analysis of sampling plan for system reliability. در Microelectronics and Reliability (ص. ۲۳-۲۵). Raipur(M.P), India: Department ofMathematics and Statistics, Ravishankar University.

Kurihara, K., & Nishikawa, Y. (2002). Efficient Monte Carlo Simulation Method of GERT-type Network for Peroject Management. elsevier computers and industrial engineering, 521-531.

Osborne, A. (2012). Risk Management Made Easy. Ventus publishing APS.

Pritsker, A. (1966). Geraphical Evaluation and Review Technique. The RAND corporation.

Wen-Ping, W., & et al. (2006). Study on water Conservancy Project Network Planning In Fuzzy Environment. International conference On Hybrid Information Technology, (ص. ۵۶۶-۵۶۸).

احمدی, ا., & حسینی بهارانچی, ر. (۱۳۸۳). مدیریت و کنترل پروژه فازی. موسسه انتشاراتی جهان جام جم.

اصغر پور, م., & کریمی گوارشکی, م. (۱۳۸۳). روشی جدید در گرت فازی برای زمانبندی پروژه های تحقیقاتی. نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دانشگاه مالک اشتر, ۱۱۳-۱۳۱٫

سبزه پرور, م. (۱۳۸۱). کنترل پروژه. انتشارات ترمه.

شوندی, ح. (۱۳۸۵). نظریه مجموعه های فازی و کابردهای آن در مهندسی صنایع و مدیریت. انتشارات گسترش علوم پایه.

عجمی پور, م. (۱۳۸۰). برنامه ریزی وکنترل پروژه با CPM & PERT (ترجمه). انستیتو ایز ایران.

کحال زاده, ع. (۱۳۸۷). مدیریت پروژه(ترجمه). مرکز نشر دانشگاهی.

[۱]. دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه کاسپین، قزوین، ایران

[۲] .کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد، اراک، ایران

۱.Master Student Course, Industrial Engineering, University of Caspian, Qazvin, Iran

۲ .Master age, Industrial Engineering, University of Azad, Arak, Iran

۱.Critical Path Method

۲ .Program Evaluation and Review Technique

۳ .Graphical Evaluation and Review Technique

۱ .Moment Generating Function

۱ .Exclusive-or

۲ .Inclusive-or

۳ .And

۱ .Work Breakdown Structure

۲ .Activity or Task

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *