بومی ســازی، مهمترین دستاورد چهل ساله صنعت نفت

ویژه نامه های چشم انداز نفت
بهمن ۲۳, ۱۳۹۷
به چهل رسیدیم
بهمن ۲۸, ۱۳۹۷

بومی ســازی، مهمترین دستاورد چهل ساله صنعت نفت

قدرت الله حیدری صاحب امتیاز و مدیر مسئول
صنعــت نفــت کشــور در ســال هــای پــس از پیــروزی انقــلاب اســلامی، فــرازو نشــیب زیــادی را تجربــه کــرده اســت. صنعتــی کــه بدلیــل وابســتگی شــدید اقتصــاد کشــور بــه نفــت، در خــط مقــدم جبهــه اقتصــادی کشــور قــرار داشــته اســت.
پــس از بهمــن ۱۳۵۷ و بــا خــروج کارشناســان نفتــی خارجــی از کشــور، صنعتگــران داخلــی اجــازه ندادنــد کــه خــلا خارجــی هــا در چرخــه تولیــد تــا صــادرات نفــت حــس شــود. در دوران دفــاع مقــدس، چــاه هــای نفتــی کشــور در کانــون تعــرض دشــمن بودنــد ولــی شــریان اقتصــادی کشــور زیــر آتــش جنــگ، تحــت شــرایط ســختی بــه حیــات خــود ادامــه داد. در جنــگ اقتصــادی و اعمــال تحریــم هــای ظالمانــه علیــه کشــور، بــاز هــم نــوک پیــکان حمــلات متوجــه صنعــت نفتمــان شــد. بــا وجــود تمامــی ایــن بحــران هــای ســخت- کــه یکــی از ســخت تریــن دوره هــا را هــم اکنــون مــی گذرانیــم- آنچــه باعــث شــد تــا ایــن صنعــت از چرخــه نیفتــد، تکیــه بــر توانمنــدی داخلــی و بومــی ســازی، دانشــی بــود کــه بســیاری گمــان مــی کردنــد بــدون حضــور خارجــی هــا دســت نیافتنــی اســت.
بــا اســتفاده از همیــن تــوان بــود کــه متخصصــان حفــاری کشــور در ســال ۱۳۵۷ توانســتند دکل های حفــاری تعطیــل شــده را راه انــدازی کننــد. متخصصیــن مخــازن و بهــره بــرداری بــا دانــش بومــی مخــازن نفــت و گاز بســیاری را توســعه دادنــد و پیمانــکاران ایرانــی در نبــود خارجــی هــا فازهــای پــارس جنوبــی را بــه گونــه ای توســعه دادنــد کــه در رقابــت بــا شــریک خارجــی در تولیــد از ایــن میــدان مشــترک پیشــی گرفتیــم. در پاییــن دســت صنعــت نفــت، توســعه پتروشــیمی هــا و صنایــع پالایشــی توســط متخصصیــن و شــرکت هــای داخلــی براحتــی قابــل انجــام شــد تــا جایــی کــه کشــور از از واردات بنزیــن بــی نیــاز شــد و بــه ایــن بــاور نزدیــک شــدیم کــه مــی توانیــم بجــای خــام فروشــی فــروش نفــت، ارزش افــزوده بیشــتری از صــادرات محصــولات پاییــن دســتی بدســت آوریــم.
توجــه بــه ســازندگان داخلــی و صبــر وحوصلــه در بهبــود کیفیــت کالاهــای تولیــد شــده در داخــل و اســتفاده از آنهــا در پــروژه هــای صنعــت نفــت، منجــر بــه ایــن شــد کــه بــرای اتمــام پــروژه هــا منتظــر حضــور کســی نباشــیم. تعریــف مگاپــروژه هایــی چــون واگــذاری مطالعــات میادیــن بــه دانشــگاهای داخلــی، بومــی ســازی اقــلام اســتراتژیک و پرمصــرف صنعــت نفــت ، واگذاری بســته های نگهداشــت و افزایــش تولیــد بــه شــرکت هــای داخلــی بصــورت پــروژه هــای EPCF,EPDF بیانگر ایــن موضــوع اســت کــه صنعــت نفــت بــه توانمنــدی هــای ایجــاد شــده در داخــل کشــور ایمــان دارد. ســاله نــگاه بــه توانمنــدی هــای داخلــی کــه در ســرلوحه صنعــت نفــت کشــور پــس از ۴۰تجربــه پیــروزی انقــلاب اســلامی قرارداشــته ، چــراغ راهــی اســت کــه مســیر توســعه ایــن صنعــت بــا تکیــه بــر دانــش بومــی شــده را روشــن کــرده اســت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *