فرآیندهای متفاوت در تدوین وندورلیست هر شرکت

صنعت نفت و گاز از تولید داخلی حمایت می کند
تیر ۱۵, ۱۳۹۸
سختی های شکل گیری فهرست بلند وزارت نفت (AVL)
تیر ۳۰, ۱۳۹۸

فرآیندهای متفاوت در تدوین وندورلیست هر شرکت

زنجیره تامین و شناسایی منابع تا قبل از اجرای طرح سامانه الکترونیکی تامین کالای صنعت نفت چگونه بود؟

سید ابوالقاسم شایسته امین زاده (عضو کمیته فنی بازرگانی ارزیابی صلاحیت مناقصه گران وزارت نفت در شرکت ملی نفت ایران)

اســتخراج و فــرآورش نفــت مســتلزم اســتفاده از نیــروی انســانی متخصــص و تجهیــزات متنــوع و بعضــا پیشـرفته بـوده کـه سـهم ایـن تجهیـزات در سـرمایه گـذاری بـرای توسـعه میـدان و تولیـد نفـت، بطـور معمـول بیـش از سـایر هزینـه هـا شـامل هزینـه هـای مطالعاتـی و مهندسـی و هزینـه هـای اجـراء و نصـب تجهیـزات اسـت. بخـش عمـده ای از هزینـه هـای مـورد نیـاز بـرای توسـعه یـک میـدان و تولید نفـت یعنی در بخـش بالادسـتی نفـت، هزینـه کالا و تجهیـزات اسـت. در توسـعه میادیـن خشـکی مـی توانـد تـا هفتاد درصـد هزینـه هـا را کالا در بـر بگیـرد. در بخـش هـای میـان دسـتی و پاییـن دسـتی صنعـت نفـت، سـهم هزینـه هـای تامیـن تجهیـزات مـورد نیـاز بـرای احـداث کارخانجـات بـه مراتب بیشـتر بـوده و لذا بسـیاری از کشــورهای نفتخیــز و یــا مصــرف کننــده نفــت، ســعی کــرده انــد ایــن بخــش از ســرمایه گذاری را بــه سـمت رشـد و توسـعه صنایـع داخلـی خـود سـوق دهنـد و بـه دنبـال آن، منافـع بیشـماری را عایدشـان شـوند. لـذا توجـه بـه ایـن بخـش بسـیار مهـم و حیاتـی بـوده و غفلـت از آن یعنـی از دسـت دادن فرصـت توسـعه کشـور، در ایـن زمینـه بسـیاری از کشـورها نـه تنهـا بـه خودکفایـی و اسـتقلال صنعتی (بـه مفهوم کســب جایــگاه مناســب در اقتصــاد دنیــا و داشــتن ســهم مهــم و غیــر قابــل اغمــاض در عرصــه علــم و فنـآوری) رسـیده ، بلکـه بعنـوان یـک صـادر کننـده تجهیـزات صنعـت نفـت، ثروتـی بـه مراتـب بیشـتر از درآمـد حاصـل از فـروش خـود نفـت، نصیـب کشورشـان نمـوده انـد. در ایـن گـزارش بـه بررسـی وضعیـت زنجیـره تامیـن و شناسـایی و بررسـی منابـع تـا قبـل از اجـرای طـرح سـامانه الکترونیکـی تامیـن کالای صنعـت نفـت EP در شـرکت ملـی نفـت ایـران پرداختـه ایـم.

شــرکت ملــی نفــت ایــران، دارای تعــداد زیــادی شــرکت هــای تولیــدی و عملیاتــی و همچنیــن مدیریــت هــا و ســازمان هــای مختلــف بــوده کــه هــر کــدام بصــورت مســتقل و از طریــق اداره هــا و واحدهـای خریـد خود اقـدام بـه تامیـن کالا میکنند. هــر کــدام از ایــن شــرکت هــا و ســازمان هــا دارای واحدهای شناسـایی و بررسـی منابع مسـتقل هسـتند و فهرسـتهای منابـع ویـژه خـود را داشـتند. عمـده کالاهــای خریــداری شــده در ایــن شــرکت مربــوط بـه ۶ شـرکت تولیـدی و عملیاتـی مناطـق نفتخیـزجنــوب، شــرکت نفــت فــات قــاره، شــرکت نفــتو گاز پــارس، نفــت مناطــق مرکــزی ایــران، شرکت ملــی حفـاری ایران و مهندسـی و توسـعه نفت(متن) اسـت. شــرکت هــای دیگــری ماننــد: نفــت خــزر، پایانــه هـای صادراتـی مـواد نفتـی، بهـره بـرداری نفـت و گاز ارونـدان و همچنیـن منطقـه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس بـه همـراه سـازمان بهداشـت صنعـت نفـت، پژوهشــگاه صنعــت نفــت،مدیریــت اکتشــاف و در مجمـوع نزدیـک بـه ۴۰ شـرکت، سـازمان و مدیریـت تحــت سرپرســتی شــرکت ملــی نفــت قــرار دارنــد. ایـن شـرکت هـا، مدیریـت هـا و سـازمان هـا راسـا نســبت بــه تامیــن کالا اقــدام و در کنــار آن بخشــی از کالای ایشــان و بخصــوص خریدهــای خارجــی توســط شــرکت پشــتیبانی ســاخت و تامیــن کالای نفـت تهـران (تـا قبـل از انحـلال) انجـام مـی شـد. در نتیجـه، فرآینـد تامیـن کالا در شـرکت هـای مختلـف بصـورت متفاوتـی از نظـر فرآیندهـای کاری انجـام می شـد. در عمـل نیـز مدیریـت و سیاسـت گذاری واحـدی در مجموعـه شـرکت ملـی نفـت تـا قبـل از راه اندازی ســامانه کالا از ســال ۱۳۹۴ مشــاهده نمــی شــد.از جملـه ضعف هـای قابـل مشـاهده در ایـن سیسـتم،کــه باعــث راه انــدازی فهرســت بلنــد وزارت نفــت (AVL) شــد بــه شــرح ذیــل بیــان کــرد:
• وجـود فهرسـت هـای متعـدد و متفـاوت منابـع در شـرکت هـا که بـه دلیـل نداشـتن رویـه و فرآیندهای تعریـف شـده در برخی شـرکت ها، رفتارهـای متفاوت
سـلیقه ای در گزینـش منابـع مشـاهده شـده کـه از یکسـو باعـث انتخـاب منابـع ضعیـف و بعضـا حـذف منابـع مناسـب شـده و از سـوی دیگر شـکایات و سـؤالات متعـدد سـازمان هـای بازرسـی و نظارتـی و خـود شـرکت هـای متقاضـی ورود بـه فهرسـت منابع را بـه دنبـال داشـت.
• عــدم نگهــداری مناســب ســوابق منابــع و عــدم اسـتفاده از تجربیـات قبلـی خریـد و اسـتفاده از ایـن ســوابق در ارزیابــی مجــدد ایشــان
• انجام خریدهای موازی توسط شرکت ها
•کیفیــت نامناســب و بعضــا پاییــن تــر محصــولات داخلــی نســبت بــه محصــولات خارجــی در خریــد توســط پیمانــکاران و یــا خریــد توســط واحدهــای خریــد بــا رعایــت قانــون مناقصــات و بــدون لحــاظ نمــودن یــک ابــزار مناســب، منجــر بــه حــذف گرانتـر و سـازندگان محصـولات بـا کیفیـت و نسـبتا رشـد سـازندگان محصـولات بـا کیفیـت پاییـن تـر و نســبتا ارزانتــر خواهــد شــد.
• نداشـتن بانـک متمرکـز سـوابق خریـد کالاهـا کـه مـورد اسـتفاده کلیـه مراکـز خریـد قـرار گیـرد.
• عـدم شناسـایی سـازنده و یـا تامیـن کننـده بـرای برخـی کالاهـا در سیسـتم اطـلاع رسـانی جامـع برای اطـلاع رسـانی بـه ایشـان وجـود نداشـته و از سـوی دیگــر مرکــز واحــدی نیــز بــرای ثبــت نــام ایشــان وجـود نداشـته و چـه بسـا یـک سـازنده متوجـه نیـاز یـک شـرکت و سـازمان نمـی شـود. ..

ادامه مطلب در شماره ۴۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *