نام:
نام خانوادگی:
نام شرکت یا موسسه:
شغل:
سمت:
نوع فعالیت:
درخواست اشتراک از شماره:
تعداد مورد نیاز از هر شماره: نسخه
نشانی:
کد پستی:
تلفن:
پست الکترونیک:

  • هزینه اشتراک (پست سفارشی) ۶ شماره ۲۲۰/۰۰۰ هزار تومان و ۱۲ شماره ۴۲۰/۰۰۰ هزار تومان است.

لطفا هزینه اشتراک را به شماره حساب ۲۶۴۹۷۶۳۶۷ بانک تجارت شعبه مطهری کرج به نام چشم انداز نفت یا به شماره کارت ۵۰۴۷۰۶۱۰۳۱۶۱۵۴۴۲ بانک شهر به نام آقای قدرت اله حیدری واریز فرمایید.

  • فیش واریزی در همان روز به دفتر نشریه نمابر شود (شماره نمابر: ۰۲۶۳۲۲۷۸۸۹۴ ).
  • در فیش بانکی، نام پرداخت کننده، همان نام و عنوان متقاضی اشتراک باشد.

– لطفا این برگ اشتراک را تکمیل و با اصل فیش واریزی به دفتر نشریه نشانی : کرج بلوارطالقانی شمالی کد پستی: ۳۱۵۳۶۵۴۷۴۳ ارسال فرمائید.

– لطفا کپی فیش واریزی را تا پایان دوره نزد خود نگه دارید.

– در صورت تغییر نشانی، در اسرع وقت، به صورت کتبی، واحد امور مشترکین نشریه را مطلع فرمایید.

برای متقاضیان اشتراک در خارج از کشور، هزینه ارسال پستی به مبالغ ذکر شده اضافه می شود.

E-Mail : info@cheshmandaznaft.com