ضرورت تغییر رویکرد در برگزاری نمایشگاه های نفت و گاز داخلی

فاز یازده رویای ناتمام پارس‌جنوبی
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸
نگاهی به توافقات مهم ۶ کشور همسایه در حوزه توسعه نفت و گاز
خرداد ۱۸, ۱۳۹۸

ضرورت تغییر رویکرد در برگزاری نمایشگاه های نفت و گاز داخلی

هـم چـون سـال هـای گذشـته، در سـال ۱۳۹۸ قـرار اسـت نمایشـگاه هـای نفـت و گاز در تهـران، اهواز، بوشـهر،کیـش، شـیراز و … برگـزار شـود. نمایشـگاه هایـی کـه شـعار اصلـی آن هـا معرفـی توانمنـدی هـای داخـل در حـوزه سـاخت تجهیـزات مـورد نیـاز صنعـت نفـت کشـور اسـت. تجربه چندین سـال گذشـته نشـان داده اسـت کـه بـه جـز نمایشـگاه تهـران، سـایر نمایشـگاه هـا صرفـا محلـی بـرای دیـد و بازدیـد نفتـی هـا و رد و بـدل شـدن هدایایـی از سـوی شـرکت هـا بـه بازدیـد کننـدگان مبـدل شـده اسـت. هرچنـد کـه نمایشـگاه تهـران نیـز از ایـن قاعـده چنـدان مسـتثنی نیسـت.
حضــور تکــراری شــرکت هــای دولتــی در غرفــه هــای متمرکــز و پاســخ گویــی چندیــن مدیــر میانــی و یــا کارشناسـان حـوزه سـاخت و فنـی شـرکتهـا بـه مراجعـه کنندگانـی کـه یـا بـه دنبـال جـذب در شـرکت هـای دولتـی هسـتند و یـا در جسـت و جـوی روزنـه ای بـرای گرفتـن پـروژه ای کـه ماحصـل ارتبـاط مسـتقیم میـان بدنـه دولتـی نفـت بـا مراجعـه کننـدگان اسـت و خروجـی آن نیـز صـد البتـه مشـخص اسـت. بیـش از پنـج سـال از معرفـی ده پـروژه بـرای بومـی سـازی کالاهـای اسـتراتژیک صنعـت نفـت مـی گـذرد و فقـط پروژه هایـی محصـول نهایـی را بـه شـرکت هـای نفتـی تحویـل داده انـد کـه بیـش از یـک دهـه از تکمیـل فرآینـدبومـی سـازی آن هـا مـی گـذرد. بایـد توجـه کنیـم کـه بومـی سـازی فقـط نبایـد در ایجـاد شـرکت هـا و سـازندگان داخلـی، تعریـف پـروژه هـا و تشـویق شـرکت هـا بـه سـاخت قطعـات خلاصـه شـود. ایـن کار یک پشـتیبانی قـوی و منسـجم از جهـت شـناخت نیازهـای واقعـی صنعـت نفـت و معرفـی آن هـا بـه سـازندگان و کمـک فنـی کارشناسـان نفتـی بـه سـازندگان بـرای ارتقـاء فنـی مجموعـه دارد.
بهتریـن مـکان بـرای تحقـق ایـن سـه مهـم، نمایشـگاه هـای نفـت و گاز اسـت. جایـی کـه شـرکت هـای دولتی بایـد بـا شـناخت کامـل از تجهیـزات مـورد نیـازی کـه هنـوز هـم بایـد از خـارج وارد کننـد و عرضـه ی آن ها در غرفـه هایشـان، سـازندگان داخلـی را بـه سـاخت آن ها ترغیـب کنند. همچنیـن کارشناسـان خـود را نیز موظف کننـد کـه هـر آن چـه دانـش فنـی در طـی ایـن سـال هـا در خصـوص تجهیـزات مـورد اشـاره در شـرکت های دولتـی انباشـته شـده اسـت را در اختیـار سـازندگان داخلـی قـرار دهنـد و در گام بعـدی آن هـا را همراهی کنند تـا گام هـای محکـم و قابـل اعتمـاد بـرای بومـی سـازی برداشـته شـود. تنهـا راه افزایـش بهـره وری نمایشـگاه هـای نفـت و گاز داخلـی همیـن اسـت و نبایـد ایـن نمایشـگاه هـا را بـا سـایر نمایشـگاه هایـی کـه در خـارج از کشـور برگـزار مـی شـود مقایسـه کـرد. چـرا کـه کشـور در شـرایطی اسـت کـه در پـس محدودیـت هـای ایجاد شـده، بایـد بتوانـد روی پـای خودش بایسـتد.
بـی شـک رونـق اقتصـاد سـازندگان داخلـی در حـوزه صنعـت نفـت کـه صنایـع میانـی بسـیاری هـم بـه آنهـا وابسـته اسـت، کمکـی بـرای رونـق چـرخ زنـگ زده اقتصـاد کشـور نیـز خواهـد بـود. البتـه اگـر بخواهیـم.

                                                                                                                         مدیر مسئول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *